هاست NVME آلمان

GP-NVME 512MB
 • 512MB فضا
 • آلمان موقعیت سرور
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • سیپنل کنترل پنل
 • هفتگی بکاب گیری
 • 1GB میزان رم
 • یک هسته سی پی یو
 • 20 کانکشن همزمان
 • 100 پروسس همزمان
 • 5120MB ترافیک ماهیانه
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
GP-NVME 1GB
 • 1GB فضا
 • آلمان موقعیت سرور
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • سیپنل کنترل پنل
 • هفتگی بکاب گیری
 • 1GB میزان رم
 • یک هسته سی پی یو
 • 20 کانکشن همزمان
 • 100 پروسس همزمان
 • 10GB ترافیک ماهیانه
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
GP-NVME 2GB
 • 2GB فضا
 • آلمان موقعیت سرور
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • سیپنل کنترل پنل
 • هفتگی بکاب گیری
 • 1GB میزان رم
 • یک هسته سی پی یو
 • 20 کانکشن همزمان
 • 100 پروسس همزمان
 • 20GB ترافیک ماهیانه
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
GP-NVME 3GB
 • 3GB فضا
 • آلمان موقعیت سرور
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • سیپنل کنترل پنل
 • هفتگی بکاب گیری
 • 1GB میزان رم
 • یک هسته سی پی یو
 • 20 کانکشن همزمان
 • 100 پروسس همزمان
 • 30GB ترافیک ماهیانه
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
GP-NVME 4GB
 • 4GB فضا
 • آلمان موقعیت سرور
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • سیپنل کنترل پنل
 • هفتگی بکاب گیری
 • 1GB میزان رم
 • یک هسته سی پی یو
 • 20 کانکشن همزمان
 • 100 پروسس همزمان
 • 40GB ترافیک ماهیانه
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
GP-NVME 5GB
 • 5GB فضا
 • آلمان موقعیت سرور
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • سیپنل کنترل پنل
 • هفتگی بکاب گیری
 • 1GB میزان رم
 • یک هسته سی پی یو
 • 20 کانکشن همزمان
 • 100 پروسس همزمان
 • 50GB ترافیک ماهیانه
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
GP-NVME 8GB
 • 8GB فضا
 • آلمان موقعیت سرور
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • سیپنل کنترل پنل
 • هفتگی بکاب گیری
 • 1GB میزان رم
 • یک هسته سی پی یو
 • 20 کانکشن همزمان
 • 100 پروسس همزمان
 • 80GB ترافیک ماهیانه
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
GP-NVME 10GB
 • 10GB فضا
 • آلمان موقعیت سرور
 • NVME نوع هارد
 • لایت اسپید وب سرور
 • سیپنل کنترل پنل
 • هفتگی بکاب گیری
 • 1GB میزان رم
 • یک هسته سی پی یو
 • 20 کانکشن همزمان
 • 100 پروسس همزمان
 • 100GB ترافیک ماهیانه
 • نامحدود ادد دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود تعداد اکانت FTP