#اطلاعیه (با دقت مطالعه کنید)
کاربران عزیز دی ان اس های
و 
به 
و
تغییر داده شد ،
همچنین دی ان اس های 
به
تغییر داده شد
کاربرانی که شامل دی ان اس های بالا میشوند دی ان اس های خود را تغییر دهند.


Wednesday, April 8, 2020

« برگشت